Popular Posts

What our readers choose to be the best articles.

BA là gì?
BA – viết tắt của Business Analyst là một công việc khá mới ở Việt Nam.…
Kỹ năng cần có dành cho BA mới vào nghề
Trước kia khi còn trong ghế nhà trường, tôi luôn là một trong những sinh viên…
Stakeholder là ai?
Stakeholder là ai mà ghê gớm vậy?