Khóa mình tổ chức cùng HiStart

Product Business Analyst Intern

[Offline / Online course] Dành cho các bạn muốn trở thành BA Intern trong các công ty công nghệ.

Tư duy lập trình

[Video course] Dành cho các bạn BA, Tester, UI/UX Designer hoặc các bạn trái ngành muốn tham gia làm việc trong ngành Công nghệ thông tin.